Vision

Vision og strategi 2022

Skovgården blev bygget i 1890 for at hjælpe børn i vanskeligheder. Det er de voksnes opgave at give optimale trivsels- og udviklingsmuligheder for børnene på Skovgården.

Målgruppe
Skovgårdens målgruppe er omsorgssvigtede børn med alvorlige tilknytningsforstyrrelser. Børnene har et meget lavt selvværd og har endnu ikke udviklet evnen til at sætte sig ind i, hvordan andre føler, tænker og oplever. Vanskeligheder med at aflæse andre mennesker gør det problematisk og konfliktfyldt at begå sig i sociale sammenhænge.

Børnene oplever ofte verden som uretfærdig, skræmmende og uforudsigelig. De har ikke tillid til voksne og tør ikke tro på, at voksne kan skabe tryghed.

Børnene har store vanskeligheder både personligheds-, følelses- og adfærdsmæssigt. Deres adfærd spænder fra udad reagerende til passivitet og tilbagetrækning og er præget af manglende selvreguleringskompetencer.

De har store opmærksomheds- og koncentrationsproblemer og har derfor brug for et ganske særligt undervisningstilbud.

Som udgangspunkt er Skovgårdens målgruppe potentielt normaltbegavede børn mellem 6 og 16 år. Ved indskrivningstidspunktet må de ikke være ældre end 13 år.

Skovgården kan ikke have børn over 13 år med åbenlys asocial og aggressiv adfærd samt stærkt karakterafvigende personlighed.

Jo yngre børnene er ved indskrivningen, jo større mulighed har børnene for at udvikle sig i en hensigtsmæssig retning.

Skovgårdens vision 2022

Børnene skal have en barndom og ikke en behandlingsdom, de skal sigte efter stjernerne og have nøgle til egen dør.

Skovgården er et godt fagligt funderet behandlingsmiljø for vores børn. At Skovgården bruges som et stærkt specialiseret tilbud af kommunerne.

Det er en forudsætning, at vi fastholder vores kerneydelse, og at Skovgården er et dejligt sted at være barn og at komme som forældre samt en dynamisk og god arbejdsplads.

For at understøtte visionen er det afgørende at:

 • Vi er eksperter i at omsætte teori til praksis, så børnenes hverdag, af dem og andre, opleves så meningsfuld og forståelig som overhovedet muligt.
 • Vi arbejder fagligt og er fagligt troværdige og kompetente.
 • Vi er fagligt nysgerrige og interesserede samt menneskelighed og professionalisme går hånd i hånd.
 • Vi vælges af kommunerne, der oplever, at vi leverer den ydelse og service de efterspørger.
 • Vi sætter vores præg på behandlingsmiljøet i Danmark.
 • Vi formidler vores faglighed da vi ønsker at højne kvaliteten for hele det socialfaglige område.

  Skolen:
 • Skolen arbejder på at skabe et læringsmiljø, der ruster det enkelte barn bedst muligt personligt, fagligt og socialt til livet udenfor Skovgården.
 • Vi vil gerne give det enkelte barn den selvtillid, tryghed og de forudsætninger, som er nødvendige for at fungere som et selvstændigt og livsdueligt menneske.
 • Det er skolens mål at alle elever så vidt det er muligt afslutter deres skoletid med en afgangsprøve.

Strategiplan

Vi skal blive eksperter i at omsætte teori til praksis, så børnenes hverdag, af dem og andre, opleves så meningsfuld og forståelig som overhovedet muligt. Målet er, at forældre og andre samarbejdspartnere mener, de har et klart billede af, hvad der foregår hos os.

 • Vi er gode til at bruge fagudtryk i faglige dialoger, men udadtil skal vi omsætte fagudtryk til et kendt sprog, der giver mening.
 • Jævnligt drøfte vi, hvilken betydning forskellige ord har for os. På den måde kan vi sammen have en fælles forståelse, men også fælles billeder på forskellige fagudtryk.

Vi skal levere den ydelse og service, kommunerne efterspørger.

 • Vi er optaget af, hvad der rører sig i kommunerne samt bidrage med de kompetencer og den faglighed, der er hos os.

Skovgården skal sætte sit præg på behandlingsmiljøet i Danmark ved at formidle vores viden og faglighed inden for vores område.

 • Vi skal arbejde med dokumentation og beskrivelser af vores arbejde samt skrive artikler til fagblade.
 • Vi kan afholde oplæg og temadage for andre.
 • Vi er alle ”ambassadører” for Skovgården. 
 • Vi skal være synlige i vores brancheforeninger og hvor det er muligt politisk.

Vi skal fastholde en organisering i vores institution, der gør det muligt at være fagligt kompetente og dynamiske.

 • Feedback er en del af hverdagen.
 • Jævnlig supervision er en del af hverdagen.
 • Vi prioriterer intern uddannelse.
 • Alle ansatte kompetenceudvikles.
 • Vi fastholder vores personaledage med inspiration både fra os selv, men også fra andre fagpersoner.
 • Vi holder os opdaterede på viden.
 • Vi er personlige og professionelle på en og samme gang.

Vi skal fastholde vores kerneydelse. Skovgården skal være et godt sted at være barn og at komme som forældre.

 • Vores værdigrundlag skal leves hver dag af alle, der arbejder på Skovgården.

Visionen gennemses hvert tredje år i ledelsen og på SU.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.