Værdigrundlag

Livsforståelse

Vores dannelsesideal er den tilstand, hvor mennesket ved, hvem og hvad det selv er i dybeste forstand. Vejen dertil er en lang erkendelsesproces.
Der er tale om dannelse, når refleksioner får betydning for ens handlinger; når mennesket søger at finde den røde tråd mellem erkendelse om eget indre væsen, de ydre handlinger samt den måde, hvorpå man vælger at fungere i samfundsfællesskabet.
Uanset hvilket livsmål man har, uanset hvor i dannelsesprocessen man befinder sig, er det hensigtsmæssigt at leve sit liv i en stadig vekselvirkning mellem oplevelse og refleksion.
I refleksion over sin ansvarlighed i forhold til karakteren af vores samfund i dag, og i forhold til karakteren af ens egne handlinger, har moral og etik en berettigelse.

Heraf udspringer vores menneskesyn:

Udvikling udspringer af energi og livsglæde, nysgerrighed og interesse.
Du har ret til at være dig, ret til at udfolde og udvikle dig og erhverve indsigt, så du kan vælge, hvad der er godt for dig – alt under hensyntagen til helheden og til at andre har den samme ret.

Af vores menneskesyn samt vores snakke og daglige virke udspringer vores værdier:

  1. Anerkendelse, respekt og rummelighed
  2. Ordentlighed, ærlighed og troværdighed
  3. Nysgerrighed, glæde, interesse og energi

Dette er for os grundvilkår for udvikling af sig selv og andre.

I det følgende er en beskrivelse af, hvordan vi arbejder med vores værdigrundlag i dagligdagen.

Vores værdier er fundamentet for vores daglige virke og gennemsyrer hele organisationen. De afspejles i mødet med andre – alt lige fra samarbejdspartnere, forældre, naboer og medarbejdernes familier, kollegaer og ledelse, ja alle andre.

Derfor bliver arbejdet også livslangt, da det altid er disse ”andre”, der kan fortælle os, om vi har holdt os til vores værdier. Har de følt sig anerkendt? Er vi troværdige? Føler de sig ordentlig behandlet? Viser vi interesse? osv. For at værdigrundlaget skal give mening, skal alle medarbejdere og ledere arbejde fremadrettet på, at det vi siger, er det, vi gør. Et af vores arbejdsredskaber er feedback: at vi tør lade andre kikke på det, vi gør, og at vi kan ændre vores handlinger, hvis de ikke stemmer overens med vores værdigrundlag.

Det er en forudsætning, at de mennesker, der ansættes her på Skovgården, er enige og kan finde mening i vores værdigrundlag.

Jævnligt tales der på de forskellige afdelinger om, hvad ordene egentlig betyder, og hvordan de kan efterleves. Et eksempel kan være: Hvordan ved andre, at vi er troværdige? Hvilke handlinger skal der til? I praksis betyder det, at børn og forældre trives; at medarbejdere trives; at Skovgården er et dynamisk sted, hvor der er plads til nye ideer og til implementering af teori; at vi er faglige og kompetente; at kommunerne oplever, at vi samarbejder og løfter en opgave.

Vi arbejder i et behandlingsmiljø, hvori det sikres, at børnene får lov at være børn. De skal opleve at have en barndom og ikke en behandlingsdom.

Behandling og leg er kædet sammen, og vi anser det for vigtigt, at børnenes tid på Skovgården er præget af gode og sjove oplevelser.

Mange former for leg – afhængig af barnets formåen – er med til at styrke barnets selvfølelse og hermed evne til sociale samspil. Børnene får gode erfaringer, der bringer dem videre i livet på en god måde.
De skal lege, grine, græde, opleve, hygge, gå i skole og deltage i en hverdag med afpassede udfordringer. For os er barndommen dyrebar. Den har selvstændig værdi og danner desuden grundlaget for voksenlivet.

Skovgårdens medarbejdere prioriterer at have en både personlig og professionel tilgang til børnene. Fundamentalt tager vi afsæt i børnene og i eksisterende viden og forskning. Det er vores opgave at anvende viden rigtigt set i forhold til det enkelte barns energi, personlighed og udviklingstrin. Arbejdet hviler i en dyb forståelse for, hvordan barnet fungerer. Denne forståelse grundlægges i beskrivelser fra forældre og fagfolk, test og supervisioner samt barnets adfærd. Herigennem funderes behandlingsarbejdet i en udviklings- og personlighedspsykologisk viden. Derved ser vi sig i stand til at arbejde med barnet både på et virkeligheds- og et følelsesplan.

Barnet skal fungere i virkeligheden, men den dybe bearbejdning af barnets tidligere oplevede svigt ligger på det følelsesmæssige og det sansemæssige plan. Her finder ”reparationerne” sted. For at barnet kan udvikle sig, mener vi, at nærvær og kontakt er afgørende. De børn, der vurderes at have behov for det, tilbydes legeterapi, samtaleterapi samt Theraplayinspireret terapi.

Vi tager udgangspunkt i forståelsen af det enkelte barns vanskeligheder og ressourcer, da ikke to børn er ens. Der lægges meget stor vægt på familiearbejdet, idet vi tror på, at et konstruktivt og respektfuldt samarbejde Skovgården og familien imellem er vigtigt for børnenes trivsel og udvikling. En del af et godt liv er, at man har sunde vaner. Det betyder, at vi prioriterer gode fysiske aktiviteter, frisk luft, et godt grin, frugt, og sund, varieret og velsmagende kost.
Måske vigtigst af alt: Børnene skal leve i en tryg hverdag med mange glæder, mange smil og megen omsorg.
Det er gennem opfyldelsen af barnets helt fundamentale behov, barnet får tillid til, at vi som voksne vil dem noget godt.