Værdigrundlag

Skovgårdens værdier

Værdier er handlinger. Værdier handler om, hvad vi gør og i særdeleshed hvordan vi gør. Så på baggrund af følgende spørgsmål: Hvad har du set dine kollegaer gøre? Hvilke værdier vil du sige ligger bag? udspringer vores værdier:

  • Anerkendelse, respekt, rummelighed samt livsglæde
    Det handler om, at andre føler sig hørt, set og forstået. Det handler om, at man kan sætte sig ud over sig selv og lytte interesseret til andre. Det handler om at kunne sætte sig ind i, hvad der er på spil for andre mennesker og tage hensyn til det.
  • Ordentlighed, ærlighed og troværdighed
    Det handler om ikke at agere ud fra fordomme og følelser, men ud fra viden og faglighed. Det handler om, at afstanden mellem det vi siger, og det vi gør er så kort som muligt
  • Energi, nysgerrighed, interesse samt faglighed
    Dette er for os grundvilkår for udvikling af sig selv og andre. Det handler om at være menneske. Det handler om at være optagede af andre mennesker. Det handler om at være medskaber af det gode liv og den gode arbejdsplads.

Værdigrundlaget

Vores værdier er fundamentet for vores daglige virke og gennemsyrer hele organisationen. De afspejles i mødet med andre – alt lige fra samarbejdspartnere, forældre, naboer og medarbejdernes familier, kollegaer og ledelse, ja alle andre.

Derfor bliver arbejdet også livslangt, da det altid er disse “andre”, der kan fortælle os, om vi har holdt os til vores værdier. Har de følt sig anerkendt? Er vi troværdige? Føler de sig ordentlig behandlet? Viser vi interesse? osv.

For at værdigrundlaget skal give mening, skal alle medarbejdere og ledere arbejde fremadrettet på, at det vi siger, er det, vi gør. Et af vores arbejdsredskaber er feedback: at vi tør lade andre kigge på det, vi gør, og at vi kan ændre vores handlinger, hvis de ikke stemmer overens med vores værdigrundlag.

Det er en forudsætning, at de mennesker, der ansættes her på Skovgården, er enige og kan finde mening i vores værdigrundlag.

Jævnligt tales der på de forskellige afdelinger om, hvad ordene egentlig betyder, og hvordan de kan efterleves. Et eksempel kan være: Hvordan ved andre, at vi er troværdige? Hvilke handlinger skal der til?

I praksis betyder det, at børn og forældre trives; at medarbejdere trives; at Skovgården er et dynamisk sted, hvor der er plads til nye idéer og til implementering af teori; at vi er faglige og kompetente; at kommunerne oplever, at vi samarbejder og løfter en opgave.

Vi arbejder i et behandlingsmiljø, hvori det sikres, at børnene får lov til at være børn. De skal opleve at have en barndom og ikke en behandlingsdom.

Behandling og leg er kædet sammen, og vi anser det for vigtigt, at børnenes tid på Skovgården er præget af gode og sjove oplevelser.

Mange former for leg – afhængig af barnets formåen – er med til at styrke barnets selvfølelse og hermed evne til sociale samspil. Børnene får gode erfaringer, der bringer dem videre i livet på en god måde.

De skal lege, grine, græde, opleve, hygge, gå i skole og deltage i en hverdag med afpassede udfordringer. For os er barndommen dyrebar. Den har selvstændig værdi og danner desuden grundlaget for voksenlivet.

Skovgårdens medarbejdere prioriterer at have en både personlig og professionel tilgang til børnene. Fundamentalt tager vi afsæt i børnene og i eksisterende viden og forskning. Det er vores opgave at anvende viden rigtigt set i forhold til det enkelte barns energi, personlighed og udviklingstrin. Arbejdet hviler i en dyb forståelse for, hvordan barnet fungerer. Denne forståelse grundlægges i beskrivelser fra forældre og fagfolk, test og supervisioner samt barnets adfærd. Herigennem funderes behandlingsarbejdet i en udviklings- og personlighedspsykologisk viden. Derved ser vi os i stand til at arbejde med barnet både på et virkeligheds- og et følelsesplan.

Barnet skal fungere i virkeligheden, men den dybe bearbejdning af barnets tidligere oplevede svigt ligger på det følelsesmæssige og det sansemæssige plan. Her finder “reparationerne” sted. For at barnet kan udvikle sig, mener vi, at nærvær og kontakt er afgørende. De børn, der vurderes at have behov for det, tilbydes legeterapi, samtaleterapi samt Theraplay-inspireret terapi.

Vi tager udgangspunkt i forståelsen af det enkelte barns vanskeligheder og ressourcer, da ikke to børn er ens. Der lægges meget stor vægt på familiearbejdet, idet vi tror på, at et konstruktivt og respektfuldt samarbejde Skovgården og familien imellem er vigtigt for børnenes trivsel og udvikling.

En del af et godt liv er, at man har sunde vaner. Det betyder, at vi prioriterer gode fysiske aktiviteter, frisk luft, et godt grin, frugt, og sund, varieret og velsmagende kost.

Måske vigtigst af alt: Børnene skal leve i en tryg hverdag med mange glæder, mange smil og megen omsorg.

Det er gennem opfyldelsen af barnets helt fundamentale behov, barnet får tillid til, at vi som voksne vil dem noget godt.

De voksne

De voksne skal gennem nærvær og kontakt skabe en relation med barnet. Barnet skal kunne føle tryghed ved, at den voksne i hverdagen tager ansvar for samvær og ansvar for, at verden er tryg for barnet.

Barnet skal leges med og guides, så selvfølelsen styrkes, og barnet gradvist tør bruge energien på egen udvikling. De skal gå fra overlevelse til oplevelse her i livet. Sædvanligvis rejser børnene fra Skovgården med gode erfaringer i bagagen.

Barnet – den primære opgave – skal hele tiden være i fokus. Vi ønsker, at børnene skal behandles respektfuldt og mødes med omsorg, forudsigelighed, entusiasme, interesse og afpassede udfordringer. De skal have gode og sjove oplevelser. Grundstemningen skal være positiv, anerkendende og imødekommende. Medarbejderne skal kunne evne at reflektere over sig selv og andres arbejde.

Lederne

Lederne har en særlig opgave i at efterleve vores værdigrundlag. De skal i deres handlinger vise værdierne, så værdierne bliver et levet liv. Lederne er kulturskabere på Skovgården og skal vise vejen.

Det stiller krav til lederne om at møde medarbejderne med omsorg og positiv grundindstilling samt skabe udfordringer og stille krav. Dette er efter vores mening forudsætningen for trivsel og udvikling.

Som ledere skal vi tilføre energi til medarbejderne – og deres energi skal videre til børnene. Ambitionen er hele tiden at blive bedre og forblive nysgerrige. Vi må gøre, hvad vi kan for at leve op til den tillid, forældrene udviser ved at lade os være med til at tage vare på og udvikle deres børn.

Altid skal lederen have hensynet til både den enkelte og helheden for øje. De bedste valg træffes, når hjerne og hjerte er enige – sjælen skal med.

Som leder udstikker man rammer og målet; men den enkelte medarbejder skal opleve at kunne lægge mening i sit arbejde. Den enkelte medarbejder udvikles med udgangspunkt i egne interessefelter og ressourcer – og hensynet til helheden.

Hos os er det ledernes ansvar at sikre, at vores værdigrundlag efterleves. Hvis vi oplever, at noget ikke er, som det skal være, bliver der taget hånd om det. Medarbejderne har et ansvar i at fortælle lederen, hvis de oplever noget, de ikke mener, er i orden.

Troværdighed betyder for os, at der hele tiden søges en overensstemmelse mellem det, jeg siger, jeg gør og det, jeg gør. Den troværdighed ønsker vi afspejlet i hele Skovgårdens arbejde.

Værdierne ligger i vores kultur. Der er kultur eller vane for, at vi gennem feedback og den åbne dialog mellem alle arbejder med at fastholde vores værdier.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.